9 ADET TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

 

Madde 1. Aşağıda tapu ve niteliği belirtilen Devrek Belediye Başkanlığının özel mülkiyetindeki taşınmaz malların kiralama ihaleleri aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Devrek Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı İhale Kanununun 35/ c Maddesi gereğince Açık artırma usulü ihale ile 3 (üç) yıllığına kiralanacaktır.

İDARENİN:

Adı                          : Devrek Belediye Başkanlığı

Adresi                     : Yeni Mah. Cumhuriyet Alanı No:8

Telefon No             : 0 372 556 1131

 Faks No                 : 0 372 556 6036

 İlgili birim             : Mali Hizmetler  Müdürlüğü

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefon numaralarından irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2. İhale kapsamıyla birlikte taşınmazlar ile ilgili bilgiler, aşağıda verilmiştir

 

İL - İLÇE

Mevkii

Kullanım Şekli

Yüzölçümü (Taban Alan) m2

Muhammen Bedel TL

Geçici Teminat(TL)

İhale Tarihi

Saati

Zonguldak

Devrek

Yeni Mah. Yeni Pazar Alanı Sokak No:4/A

İŞYERİ

14 M2

400,00TL

432,00 TL

20/12/2017

10:00

Zonguldak

Devrek

Yeni Mah. Yeni Pazar Alanı Sokak No:2/A

İŞYERİ

25 M2

860,00 TL

928,80TL

20/12/2017

10:15

Zonguldak

Devrek

Yeni Mah. Yeni Pazar Alanı Sokak No:4/E

İŞYERİ

14 M2

400,00 TL

432,00 TL

20/12/2017

10:30

Zonguldak

Devrek

Yeni Mah. Yeni Pazar Alanı Sokak No:4/B

İŞYERİ

14 M2

400,00 TL

432,00 TL

20/12/2017

10:45

Zonguldak

Devrek

Yeni Mah. Yeni Pazar Alanı Sokak No:4/D

İŞYERİ

14 M2

400,00 TL

432,00 TL

20/12/2017

11:00

Zonguldak

Devrek

Yeni Mah. Yeni Pazar Alanı Sokak No:4/F

İŞYERİ

14 M2

400,00 TL

432,00 TL

20/12/2017

11:15

Zonguldak

Devrek

Yeni Mah. Yeni Pazar Alanı Sokak No:4/G

İŞYERİ

14 M2

400,00 TL

432,00 TL

20/12/2017

11:30

Zonguldak

Devrek

Yeni Mah. Yeni Pazar Alanı Sokak No:4/H

İŞYERİ

14 M2

400,00 TL

432,00 TL

20/12/2017

11:45

Zonguldak

Devrek

Yeni Mah. Yeni Pazar Alanı Sokak No:1/D

İŞYERİ

13 M2

400,00 TL

432,00 TL

20/12/2017

12:00

 

Madde 3. İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

a. İhale Usulü: İhale, 08.09.1983 tarih ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi uyarınca Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır.

b. İhalenin yapılacağı adres: Devrek Belediye Başkanlığı Yeni Mah. Cumhuriyet Alanı No:8 PK.67800 Devrek /Zonguldak

c. Son müracaat-katılım tarihi ve saati ihale tarihinden bir gün önce mesai saatinden öncesidir.

d.İhale Komisyonu toplantı yeri: Devrek Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonudur.

İhale dokümanı  Devrek Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Yeni Mah. Cumhuriyet Alanı No:8 Devrek/Zonguldak adresinden görülebilir.

Madde 4. İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır:

a. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

1. Gerçek kişi olması halinde ikametgâh ilmühaberi  (ihale tarihinden geriye doğru 1aylık dönem içinde temin edilmiş olacak),

2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğuna dair Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içersinde alınmış belge,

b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1. Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

c. Geçici teminatı yatırdığına ilişkin makbuz,

d. İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

e. Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı,

f. İhaleye girmeye yasaklı olmadığına dair belge yada taahhütname,

Madde 5. 2886 sayılı Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan kişiler ihaleye katılamazlar.

Madde 6. Encümen İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 7. İş bu İhale İlanı, genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

(Not: Taşınmaz mal için istekliler tarafından verilecek teklif ve geçici teminat miktarı, Türk Lirası (TL) üzerinden verilecektir.)

 

İLAN OLUNUR