DEVREK TARİHİ

     Eskiçağlardan itibaren köklü bir geçmişi olan Devrek, en erken Erken Kalkolitik Çağ’da (MÖ 5500) yani günümüzden 7500 yıl önce yerleşime sahne olmuştur. Bu özelliğiyle Devrek, bölgede medeniyetin ilk filizlendiği yerdir.

     I. Beyazıt Hüdavendigar (1389-1402) döneminde, bir vakıf arazisi ile ilişkili Osmanlı arşiv belgesinde geçen Devrek, bu yıllarda ‘Hızırbeyili’ olarak nam salmıştır. Fatih Sultan Mehmet Han’ın Amasra’yı 1460 yılında fethiyle birlikte Devrek ve çevresine Oğuz boylarının konar-göçer yörük topluluklarının iskânı artmıştır. Hem Hızırbeyili hem de Devrek olarak anılan ilçemizin adı 5 Eylül 1887 tarihinde II. Abdülhamid Han’ın adına izafeten yirmi üç yıl boyunca ‘Hamidiye’ olarak anılmıştır.

     1910 yılından itibaren tekrar Devrek olarak anılan ilçemizin adının kelime manası, ünü bölge sınırlarını aşmış ve ilçemizde kurulan pazarına izafen öz Türkçe olarak ‘Pazartesi’ anlamına gelmektedir.

     Devrek bastonumuz, üzerindeki sanatkârane motifleri ile dünya sanatında haklı bir yere sahiptir. Bastonumuzun üzerindeki bazı motiflerin ve özellikle bastona dolanmış yılan kabartmasının izleri, antik mitlerde bile sürülebilmektedir. 

     Hatta iyi bir marangoz ustası olan II. Abdülhamid Han döneminde de, ilçemizdeki baston sanatının oldukça ilerlemiş olduğu ve bu sanata bu padişahın destek verdiği Kastamonu Salnamelerinde özellikle vurgulanmıştır: “… kasabada ceviz ağacı ve çeşitli ağaçlardan imal edilmekte bulunan sandık ve masa ve sandalye ve konsol ve sigara ağızlığı ve en çok baston gibi şeyler şayan-ı memnuniyet bir surettedir.”